تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 19:20 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم                  

پیامبر بزرگوار اسلام(ص)پس از بعثت و اولین سخن خداوند با ایشان(سوره علق)برای معرفی دین خدا و خود را به عنوان رسول خدا مراسمی فراهم دیدند،در این مراسم سران قریش و اقوام خود را دعوت کرده بودند.

ایشان پس از مقدمه ومعرفی دین خدا و پاداش های قبول دین و دوری از عذاب دوزخ از حاضران آن جمع خواست تا کسانی که ایشان را در راه رسالتشان ایشان را همراهی میکنند به پا خیزند برادر و جانشین وپس از من خلیفه مسلمین خواهد بود.

پس از این صحبت ،امام علی (ع)که ده ساله بودند و پیامبر به ایشان گفتند بنشینند و جز ایشان کسی برنخاست و تاسه بار این عمل تکرار شد تاکه بار سوم  ایشان فرمودند:

1_رو به جمعیت کردند و فرمودند:

علی برادر و جانشین من وخلیفه پس از من است.


2_است و در بعضى گفته شدهاست که به خود على فرمود:

انت اخى و وزیرى  وارثى وخلیفتى من بعدى (تو برادر و وزیر و وارث من و خلیفه من پس از من هستى) فرزندان عبـد المطلـب از جـابرخاستند و موضوع بعثت و نبوت پیغمبر را مسخره نموده و بخنده برگزار کردند و ابولهب به ابوطالب گفت بعد ازاین تو باید تابع برادر زاده و پسرت باشى،آنروز را که پیغمبر صلى اﷲ علیـه و آلـه و سـلم بحکـم آیـه و انـذرعشیرتک الاقربین خاندان عبد المطلب را به پرستش خداى یگانه دعوت فرمود یوم الانذار گویند.(1)


بیشتر علمای اهل تسنن و شیعه به اتفاق بر این باور اند و این رویداد به اشکال مختلف افراد مختلفی نقل ویا نوشته اند به صورتی که دیگر در آن شکی نیست و در بخش هایی از آن اختلاف وجود دارد که مربوط به موضوع آن است که پس از ایشان ابوبکر و عمربرخاستند ولی تاثیری در واقعیت مهم که اهمیت و جایگاه امام علی(ع)است ندارد.

علی چه زیبا نامیست برای این جوانمرد


پاورقی:


(1)  تاریخ طبرى جلد 2 ص 217ـارشاد مفید جلد 1 باب 2 فصل 7ـکفایة الطالـب بـاب 51 ص 205ــشواهدالتنزیل جلد 1 ص 421ـینابیع المودة ص 105ـتاریخ ابى الفـداء جلـد 1 ص 216ــتفسیر فخـر رازى و کتـبدیگر.